PПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦЕ

Оператер ове Интернет продавнице и Добављач услуга је ONEBRAND TRADING LIMITED седи у Chytron, 3, Стан/Канцеларија 301 1075, Nicosia, Cyprus. Оператеру је могуће контактирати путем наменског обрасца за контакт који је доступан у обележивачу: „КОНТАКТ” на Интернет сајту Оператера: https://rs.healthlabs.shop

САДРЖАЈ:

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 2. ОСНОВЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА
 3. СВРХА, ОСНОВ, ПЕРИОД И ОБИМ ОБРАДЕ ПОДАТАКА У ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ
 4. ПРИЈЕМНИЦИ ПОДАТАКА У ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ
 5. ПРОФИЛИРАЊЕ У ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ
 6. ПРАВА ЛИЦА НА КОЈА СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ
 7. КОЛАЧИЋИ У ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ, ПОДАЦИ О ПЕРФОРМАНСИ И АНАЛИТИКА
 8. КОНАЧНА РЕШЕЊА
 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

  1. Ова политика приватности Интернет продавнице има информативни карактер, што значи да није извор обавеза лица на које се подаци односе. Политика приватности садржи углавном правила која се односе на обраду личних података од стране Администратора у Интернет продавници у обиму, у којем Администратор пружа Електронске услуге уз посредовање Продавнице, укључујући основе, сврхе и обим обраде личних података и права. лица на које се подаци односе као и информације о обиму примене колачића и аналитичких алата у Интернет продавници.
  2. Администратор личних података прикупљених путем Интернет продавнице је Оператер који је додељен на почетку ове политике (у даљем тексту „Администратор“). Оператер је администратор само у обиму у коме обрађује личне податке у вези са пружањем електронских услуга. Оператер обрађује личне податке у вези са склапањем и завршетком Уговора о продаји само као јединица обраде. Администратор личних података који се обрађују у вези са закључивањем и испуњавањем Уговора о продаји је Продаја, који обрађује личне податке у сврхе и по правилима наведеним у Политици приватности која је доступна на веб страници.
  3. Особа на коју се подаци односе може контактирати Администратора посебно путем Контакт форме.
  4. Личне податке администратор обрађује у складу са обавезујућим одредбама закона, посебно у складу са чл.13 ст. 1 и 2 Диспозиције Европског парламента и Савета (ЕУ) 2016/679 од 27. априла 2016. о заштити физичких лица у вези са обрадом личних података и о укидању Директиве 95/46/ЕЗ (општа диспозиција о заштити података) (у даљем тексту „РОДО”, „ГДПР” или „ГДПР диспозиција”. Званични текст ГДПР диспозиције Линк
  5. Коришћење Интернет продавнице, укључујући коришћење билтена, је добровољно. Слично томе, давање личних података од стране особе која користи Интернет продавницу је добровољно, уз резерву два изузетка: (1) закључивање уговора са Администратором – непружање, у случајевима и обиму назначеним на веб страници Интернет продавнице и у Прописи Интернет продавнице и ова политика приватности, лични подаци неопходни за склапање уговора о пружању Електронске услуге са Администратором резултирају недостатком могућности за склапање овог уговора. Давање личних података у том случају ако је то уговорна обавеза и ако лице на које се подаци односе жели да закључи дати уговор са Администратором, оно је дужно да достави тражене податке. Сваки пут када је обим података потребних за склапање уговора унапред наведен на веб страници Интернет продавнице и у Правилнику о Интернет продавници; (2) Законске обавезе Администратора - давање података о личности је законски услов који произилази из опште обавезујућих одредаба закона који Администратору намећу обавезу обраде личних података иу случају да нису дати, онемогућава Администратору да испуни своје обавезе.
  6. Администратор посебно настоји да заштити интересе лица на која се лични подаци односе, а посебно је одговоран и сматра се да се подаци које прикупља: (1) обрађују у складу са законом; (2) прикупљени у означене, законске сврхе и не подлежу даљој обради која није у складу са овим сврхама; (3) суштински тачне и одговарају сврси за коју се обрађују; (4) чувају у облику који омогућава идентификацију лица на која се односе, не дуже него што је потребно за постизање сврхе обраде података и (5) обраде на начин који обезбеђује одговарајућу безбедност података о личности, укључујући заштиту против забрањене или незаконите обраде, случајног губитка, уништења или оштећења одговарајућим техничким или организационим средствима.
  7. Узимајући у обзир природу, обим, контекст и сврхе обраде и ризик од повреде права или слобода физичких лица са различитим вероватноћама и тежином ризика, Администратор примењује одговарајућа техничка и организациона средства како би обрада била у складу са ГДПР и тако да је могуће доказати. Средства ће, када је то потребно, бити предмет прегледа и ажурирања. Администратор примењује техничка средства која спречавају добијање и измену електронских послатих личних података од стране неовлашћених лица.
  8. Све речи, изрази и акроними који се појављују у овој политици приватности и почињу великим словом (на пример Продавац, Оператер, Интернет продавница, Електронска услуга) треба разумети у складу са њиховом дефиницијом садржаном у Правилнику о Интернет продавници доступним на Интернету. Сајтови продавница.
 2. ОСНОВЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА

  1. Администратор је овлашћен да обрађује податке о личности у случајевима када је – иу таквом обиму, у коме је – испуњен најмање један од следећих услова: (1) лице на које се подаци односе, дало сагласност за обраду његових или њених личних података за једну или више специфичних сврха; (2) обрада је неопходна за извршење уговора, где је страна лице на које се подаци односе, пре склапања уговора; (3) обрада је неопходна да би се испунила законска обавеза Администратора; или (4) је обрада неопходна у сврхе које произилазе из правно оправданих интереса које остварује администратор или треће лице, осим у ситуацији у којој основна права и слободе заинтересованог лица имају императивну природу према овим интересима, који захтевају заштиту личних података, посебно када је лице на које се ти подаци односе дете.
  2. За обраду личних података од стране Администратора сваки пут је потребан бар један од основних фактора наведених у тачки 2.1 Политике приватности. Специфичне основе обраде личних података лица корисника Интернет продавнице клијената од стране Администратора су назначене у следећој тачки Политике приватности. - са освртом на дату сврху обраде личних података од стране Администратора.
 3. СВРХА, ОСНОВ, ПЕРИОД И ОБИМ ОБРАДЕ ПОДАТАКА У ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ

  1. Сваки пут сврха, основ, период и обим личних података Примаоца које обрађује Администратор произилази из радњи предузетих у Интернет продавници од стране лица на које се подаци односе.
  2. Администратор може да обрађује личне податке у Интернет продавници у следеће сврхе, по следећим правилима, у периодима и у следећем обиму:
   Сврха обраде података Правни основ обраде и период чувања података Обим обраде података
   Закључивање Уговора о пружању електронских услуга од стране Администратора

   или предузимање радњи на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења горе наведеног уговора
   Члан 6 ст. 1 слово б) Диспозиције ГДПР (извршење уговора)

   Подаци се чувају на период који је неопходан за извршење, раскид или престанак уговора који је на други начин закључен.
   Максимални обим: име и презиме, електронска адреса; број телефона: адреса за доставу (улица, кућни број, број стана, поштански број, град, држава), адреса становања/пословања/седишта (ако је различита од адресе за доставу).

   У случају Клијента, који нису потрошачи, Администратор може додатно обрадити пословну даму и ПИБ (НИП) Примаоца услуге или Клијента.
   Директни маркетинг администратора Члан 6 ст. 1 слово ф) ГДПР диспозиције (правно оправдан интерес администратора)

   Подаци се чувају за време постојања правно оправданих интереса које остварује администратор, али не дуже од периода застарелости потраживања у односу на лице на које се подаци односе, а по основу пословне делатности коју води Администратор. Рок застарелости је одређен одредбама закона, посебно грађанског законика (основни рок застарелости потраживања у вези са обављањем привредне делатности је три године).

   Администратор не може обрађивати податке за потребе директног маркетинга у случају да се у овом обиму изрази ефективни приговор од стране лица на које се датум односи.
   Адреса електронске поште, број телефона
   Маркетинг Члан 6 ст. 1 слово а) ГДПР диспозиције (сагласност)

   Подаци се чувају до тренутка повлачења пристанка од стране заинтересованог лица за даљу обраду података у ову сврху.
   Име, адреса електронске поште, број телефона
   Вођење књиговодствених књига од стране Продавца Члан 6 ст. 1 слово ц) Диспозиције ГДПР-а у вези са чл. 74 сец. 2 закона о рачуноводству од 30. јануара 2018. године (Ј. закона из 2018. тачка 395)

   Подаци се чувају на период који је прописан одредбама закона који налажу Администратору чување књиговодствених књига (5 година, рачунајући од почетка године која следи после године промета на коју се подаци односе).
   Име и презиме; адреса пребивалишта/предузећа/седишта (ако се разликује од адресе за доставу), назив компаније и порески идентификациони број (НИП) Клијента.
   Утврђивање, спровођење или заштита потраживања које Администратор може имати или који би могли бити покренути против Администратора Члан 6 ст. 1 слово ф) Диспозиције ГДПР

   Подаци се чувају за време постојања правно оправданих интереса које остварује администратор, али не дуже од периода застарелости потраживања у односу на лице на које се подаци односе, а по основу пословне делатности коју води Администратор. Рок застарелости је одређен одредбама закона, посебно грађанског законика (основни рок застарелости потраживања у вези са обављањем привредне делатности је три године, а за уговор о продаји две године).
   Име и презиме, електронска адреса; број телефона: адреса за доставу (улица, кућни број, број стана, поштански број, град, држава), адреса становања/пословања/седишта (ако је различита од адресе за доставу).

   У случају Клијента, који нису потрошачи, Администратор може додатно обрадити пословну даму и ПИБ (НИП) Клијента.

   Сврха обраде података

   Закључивање Уговора о пружању електронских услуга од стране Администратора или предузимање радњи на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења горе наведеног уговора

   Правни основ обраде и период чувања података

   Члан 6 ст. 1 слово б) Диспозиције ГДПР (извршење уговора)

   Подаци се чувају на период који је неопходан за извршење, раскид или престанак уговора који је на други начин закључен.

   Обим обраде података

   Максимални обим: име и презиме, електронска адреса; број телефона: адреса за доставу (улица, кућни број, број стана, поштански број, град, држава), адреса становања/пословања/седишта (ако је различита од адресе за доставу).

   У случају Клијента, који нису потрошачи, Администратор може додатно обрадити пословну даму и ПИБ (НИП) Примаоца услуге или Клијента.

   Сврха обраде података

   Директни маркетинг администратора

   Правни основ обраде и период чувања података

   Члан 6 ст. 1 слово ф) ГДПР диспозиције (правно оправдан интерес администратора)

   Подаци се чувају за време постојања правно оправданих интереса које остварује администратор, али не дуже од периода застарелости потраживања у односу на лице на које се подаци односе, а по основу пословне делатности коју води Администратор. Рок застарелости је одређен одредбама закона, посебно грађанског законика (основни рок застарелости потраживања у вези са обављањем привредне делатности је три године).

   Администратор не може обрађивати податке за потребе директног маркетинга у случају да се у овом обиму изрази ефективни приговор од стране лица на које се датум односи.

   Обим обраде података

   Адреса електронске поште, број телефона

   Сврха обраде података

   Маркетинг

   Правни основ обраде и период чувања података

   Члан 6 ст. 1 слово а) ГДПР диспозиције (сагласност)

   Подаци се чувају до тренутка повлачења пристанка од стране заинтересованог лица за даљу обраду података у ову сврху.

   Обим обраде података

   Име, адреса електронске поште, број телефона

   Сврха обраде података

   Вођење књиговодствених књига од стране Продавца

   Правни основ обраде и период чувања података

   Члан 6 ст. 1 слово ц) Диспозиције ГДПР-а у вези са чл. 74 сец. 2 закона о рачуноводству од 30. јануара 2018. године (Ј. закона из 2018. тачка 395)

   Подаци се чувају на период који је прописан одредбама закона који налажу Администратору чување књиговодствених књига (5 година, рачунајући од почетка године која следи после године промета на коју се подаци односе).

   Обим обраде података

   Име и презиме; адреса пребивалишта/предузећа/седишта (ако се разликује од адресе за доставу), назив компаније и порески идентификациони број (НИП) Клијента.

   Сврха обраде података

   Утврђивање, спровођење или заштита потраживања које Администратор може имати или који би могли бити покренути против Администратора

   Правни основ обраде и период чувања података

   Члан 6 ст. 1 слово ф) Диспозиције ГДПР

   Подаци се чувају за време постојања правно оправданих интереса које остварује администратор, али не дуже од периода застарелости потраживања у односу на лице на које се подаци односе, а по основу пословне делатности коју води Администратор. Рок застарелости је одређен одредбама закона, посебно грађанског законика (основни рок застарелости потраживања у вези са обављањем привредне делатности је три године, а за уговор о продаји две године).

   Обим обраде података

   Име и презиме, електронска адреса; број телефона: адреса за доставу (улица, кућни број, број стана, поштански број, град, држава), адреса становања/пословања/седишта (ако је различита од адресе за доставу).

   У случају Клијента, који нису потрошачи, Администратор може додатно обрадити пословну даму и ПИБ (НИП) Примаоца услуге или Клијента.

 4. ПРИМАОЦИ ПОДАТАКА

  1. За правилно функционисање Интернет продавнице као и за пружање електронских услуга неопходно је користити услуге екстерних субјеката (као што је провајдер софтвера). Штавише, док Интернет продавницу води и управља Оператор, који организује закључивање Уговора о продаји између Продавца и Клијента, могуће је и дељење личних података Продавца у вези са предузимањем активности у вези са закључењем уговора. Уговор о продаји. Администратор користи само услуге таквих субјеката обраде, који обезбеђују довољне гаранције примене релевантних техничких и организационих средстава, тако да обрада испуњава захтеве РОДО диспозиције и штити права лица која се тичу података.
  2. Достављање података од стране Администратора се не дешава у сваком случају и не свим примаоцима наведеним у политици приватности или у категорији прималаца – Администратор даје податке само када је то неопходно за завршетак дате сврхе обраде личних података и само у овом обиму неопходном за испуњење ове сврхе. На пример, ако клијент користи образац за контакт без склапања купопродајног уговора, његови подаци се не прослеђују Продавцу, осим ако то не захтева особа на коју се подаци односе.
  3. Лични подаци клијената могу бити прослеђени следећим примаоцима или категорији прималаца:
   1. пружаоци рачуноводствених услуга, правних и саветодавних услуга који администратору обезбеђују рачуноводствену, правну или консултантску подршку (нарочито рачуноводствена канцеларија, адвокатска канцеларија или фирма за наплату дугова) – Администратор доставља прикупљене личне податке Клијента изабраном добављачу који поступа по његовом у име само у случају и у обиму неопходном за довршетак дате сврхе обраде података, што је у складу са овом политиком приватности.
  4. Лични подаци клијената неће бити достављени другим земљама.
 5. ПРОФИЛИРАЊЕ У ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ

  1. Диспозиција ГДПР намеће администратору обавезу обавештавања о аутоматизованом доношењу одлука, као ио профилисању из чл. 22 сец. 1. и 4. Диспозиције ГДПР-а и – барем у овим случајевима – релевантне информације о правилима њиховог предузимања, као ио значењу и очекиваним последицама такве обраде за особу на коју се подаци односе. Имајући у виду наведено, Администратор, у овој тачки политике приватности, даје информације у вези са могућим профилисањем.
  2. Администратор може користити профилисање у Интернет продавници у сврхе директног маркетинга, али одлуке које Администратор доноси по овом основу не односе се на закључивање или одбијање закључења Уговора о продаји, односно могућност коришћења Електронских услуга у Интернет продавници. Ефекат коришћења профилисања у Интернет продавници може бити на пример давање попуста датој особи, слање кода за попуст, подсећање на недовршену куповину, слање предлога производа, који може одговарати интересовањима или преференцијама датог лице или му предложи боље услове у односу на стандардну понуду Интернет продавнице. Упркос профилисању, конкретна особа је та која слободно одлучује да ли жели да искористи на овај начин добијени попуст или боље услове и обави куповину у Интернет продавници.
  3. Профилисање у Интернет продавници се састоји у аутоматској анализи или предвиђању понашања дате особе у Интернет продавници, на пример додавањем одређеног производа у корпу, прегледом одређених сајтова производа у Интернет продавници или анализом постојећих историја куповине у Интернет продавници. Услов овог профилисања је да Администратор поседује личне податке такве особе како би му касније могао послати код за попуст.
  4. Лице на које се подаци односе, има право да не буде предмет одлуке која се заснива само на аутоматизованој обради, укључујући профилисање и резултира правним дејствима према овом лицу или утиче на њега на било који други начин.
 6. ПРАВА ЛИЦА НА КОЈА СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ

  1. Право приступа, прилагођавања, ограничења, брисања или преноса – лице на које се подаци односе, има право да од Администратора захтева приступ својим личним подацима, прилагођава их, брише („право на заборав“) или ограничава обраду и има право да приговори против обраде, а такође има право да пренесе своје податке. Детаљнији услови или остваривање горе наведених права наведени су у чл. 15-21 Диспозиције ГДПР.
  2. Право на повлачење сагласности у било ком тренутку – лице чије податке обрађује Администратор на основу дате сагласности (на основу чл. 6 ст. 1 т. а) или чл. 9 сец. 2 тачка а) Диспозиције ГДПР), има право да повуче сагласност у било ком тренутку без утицаја на поштовање права на обраду, која је дата на основу сагласности пре него што је повучена. Повлачење сагласности могуће је путем обрасца за контакт или кликом на одговарајући линк у е-маил адреси.
  3. Право да поднесе притужбу надзорном органу – лице чије податке обрађује администратор има право да поднесе притужбу надзорном органу на начин и на начин утврђен одредбама ГДПР диспозиције и пољског закона. , посебно закона о заштити права личности. Надзорни орган у Пољској је председник Управе за заштиту личних података.
  4. Право на приговор - лице на које се подаци односе, има право у сваком тренутку да уложи приговор - из разлога који су повезани са његовом конкретном ситуацијом - против обраде његових личних података на основу чл. 6 сец. 1 слово е) (интерес или јавни задаци) или ф) (правно оправдан интерес администратора), укључујући профилисање на основу ових прописа. У том случају Администратору није дозвољено да обрађује податке о личности, осим ако докаже постојање важног, правно оправданог основа за обраду, преовлађујућег у интересу, правима и слободама лица на које се подаци односе, или основа за утврђивање, гонити или штитити потраживања.
  5. Право на приговор у вези са директним маркетингом - ако се дати лични подаци обрађују за потребе директног маркетинга, лице на које се подаци односе, има право да у сваком тренутку има право на тужбе против обраде његових личних података за потребе таквог маркетинг, укључујући профилисање, у обиму у коме је обрада повезана са таквим директним маркетингом.
  6. За испуњење права наведених у овој ставци политике приватности могуће је контактирати Администратора слањем одговарајуће поруке у писаној или електронској форми на адресу Администратора наведену у преамбули политике приватности или коришћењем доступног контакт обрасца на веб страници Интернет продавнице.
 7. КОЛАЧИЋИ У ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ, ПОДАЦИ О ПЕРФОРМАНСИ И АНАЛИТИКА

  1. Датотеке колачића су мали комади текстуалних порука у облику текстуалних датотека, које шаље сервер и шаљу од стране особе која посећује Интернет продавницу (на пример на хард диск рачунара, лаптопа или флеш картице паметног телефона - у зависности на уређају који користи посетилац Интернет продавнице). Детаљне информације о колачићима и њиховој историји можете пронаћи овде: Линк
  2. Оператер може да обрађује податке садржане у датотекама колачића док посетиоци користе Интернет продавницу у следеће сврхе:
   1. идентификацију Клијента као пријављених у Интернет продавници и доказивање да су пријављени;
   2. меморисање производа додатих у корпу да бисте направили поруџбину;
   3. меморисање података из попуњених Наруџбина, упитника или евидентирања података у Интернет продавници;
   4. прилагођавање садржаја Интернет продавнице индивидуалним преференцијама Провајдера (на пример у погледу боја, величине знакова, изгледа сајта) и оптимизација коришћења Интернет продавнице;
   5. вођење анонимне статистике која представља начин коришћења Интернет продавнице;
   6. ремаркетинг, односно анализирање карактеристика посетилаца Интернет продавнице анонимном анализом њихових радњи (као што су поновљене посете одређеним сајтовима, кључне речи итд.) како би креирали свој профил и пружили им огласе прилагођене очекиваним интересовањима, такође када посећују други Интернет веб странице у рекламној мрежи Гоогле Инц. и Фацебоок Иреланд Лтд.;
  3. 3. Као стандард, већина Интернет претраживача доступних на тржишту подразумевано прихвата чување датотека колачића. Свако има могућност да одреди услове коришћења Цоокие датотека уз подршку подешавања сопственог интернет претраживача. То значи да је могуће делимично (на пример привремено) или потпуно искључити опцију чувања колачића - у последњем случају, међутим, то може утицати на одређене функционалности Интернет продавнице (на пример, може изгледати да је немогуће проћи кроз путању поруџбине према обрасцу за поруџбину због чињенице да се производи у корпи не памте током наредних корака прављења поруџбине).
  4. 4. Подешавања Интернет претраживача у оквиру Цоокие датотека су релевантна са становишта сагласности за коришћење Цоокие датотека од стране наше Интернет продавнице - у складу са законским одредбама, таква сагласност може бити изражена и поставкама Интернета. прегледач. У случају да таква сагласност није дата, подешавања Интернет претраживача у оквиру датотека колачића треба да се сходно томе измене.
  5. 5. Детаљне информације о промени подешавања у вези са датотекама колачића и њиховом појединачном брисању у најпопуларнијим интернет претраживачима доступне су у одељку помоћи Интернет претраживача и на следећим веб локацијама (довољно је кликнути на дату везу):
   у прегледачу Цхроме
   ин Firefox прегледач
   ин Internet Explorer прегледач
   ин Opera прегледач
   ин Safari прегледач
   ин Microsoft Edge прегледач
  6. Администратор може да користи услуге Гоогле Аналитицс, Универсал Аналитицс које пружа Гоогле Инц. (1600 Ампхитхеатре Паркваи, Моунтаин Виев, ЦА 94043, САД. Услуге помажу Администратору да анализира саобраћај у Интернет продавници. Прикупљени подаци се обрађују у оквиру горе наведених сервиса на анониман начин (тзв. оперативни подаци, који онемогућавају идентификацију особе) за генерисање статистичких података корисних администратору у Интернет продавници. Подаци су колективне и анонимне природе, односно не садрже никакве идентификационе податке. карактеристике (лични подаци) лица која посећују веб локацију Интернет продавнице Администратор приликом коришћења наведених услуга у Интернет продавници прикупља податке као изворе и медиј привлачења посетилаца Интернет продавнице и начин њиховог понашања на веб страници у Интернет продавници, информације о уређајима и претраживачима са којих улазе на веб локацију, ИП и домен, географске податке и де мографски подаци (старост, пол) и интересовања.
  7. Могуће је да дато лице лако блокира дељење информација о њему или њој са Гоогле аналитиком, као и његове активности у Интернет продавници – у ту сврху могуће је инсталирати додатак претраживачу који обезбеђује Гоогле Инц., доступно овде: Линк.
  8. Администратор може користити услугу Фацебоок Пикел-а у Интернет продавници коју пружа Фацебоок Иреланд Лимитед (4 Гранд Цанал Скуаре, Гранд Цанал Харбоур, Дублин 2, Иреланд). Сервис помаже Администратору да измери ефикасност реклама и сазна које радње раде посетиоци Интернет продавнице и тим посетиоцима прикаже профилисане огласе. Детаљне информације о активностима Фацебоок Пикел-а можете пронаћи на следећој интернет адреси: Линк.
  9. Могуће је управљати Фацебоок-овим Пикелом постављањем рекламирања на нечијем налогу на Фацебоок.цом: Линк
 8. КОНАЧНА РЕШЕЊА

  1. 1. Интернет продавница може да садржи везе ка другим Интернет веб локацијама. Оператер подстиче да се упознају са политиком приватности која је успостављена за такве друге интернет странице. Ова политика приватности односи се само на Интернет продавницу Оператера.

ONEBRAND TRADING LIMITED
Chytron, 3
Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus
+48 785 678 687
info@healthlabs.shop