САДРЖАЈ:

 1. ЖАЛБЕ НА ПРОИЗВОДЕ
 2. ПОСЕБНА ГАРАНЦИЈА ЗАДОВОЉСТВА
 3. ОДРИЦАЊЕ ПРАВА СПОРАЗУМА
 1. ЖАЛБЕ НА ПРОИЗВОДЕ

  1. Основ и обим одговорности Продавца према Клијенту, ако продати Производ има физички или правни недостатак (гаранцију) су наведени у општеобавезујућим одредбама закона, посебно у Грађанском законику (чл. 556-576 Грађанског законика).
  2. Продавац је дужан да Клијенту обезбеди производ без недостатака. Детаљне информације о одговорности Продавца за недостатке Производа и правима Клијента наведени су на сајту Интернет продавнице, у обележивачу рекламација.
  3. Клијент треба да уложи жалбу Оператеру. Жалба се може поднети електронским путем путем контакт форме.
  4. Препоручује се да Клијент у опису рекламације наведе следеће информације: (1) податке и околности у вези са предметом рекламације, посебно врсту и датум квара; (2) тражење методе усклађивања Производа са Уговором о продаји или изјавом о смањењу цене или одустајању од Уговора о продаји; (3) контакт податке подносиоца жалбе и (4) број поруџбине - то ће олакшати и убрзати разматрање рекламације од стране Продавца. Захтеви наведени у претходној реченици су само препоруке и не утичу на ефикасност поднетих притужби другачије него у препорученом опису.
  5. Продавац ће одговорити на рекламацију Клијента одмах, а најкасније у року од 14 календарских дана од дана подношења рекламације. О начину решавања уложеног приговора Продавац ће појединачно обавестити Клијента или ће то учинити преко Оператера. Уколико је Клијент, који је потрошач, захтевао замену ствари или отклањање квара или је дао изјаву о снижењу цене, наводећи износ за који се цена умањује, а Продавац није одговорио на потраживање у року од 14 календарских дана, сматра се да је тужбени захтев признао као основан.
  6. Клијент, који остварује права из гаранције, дужан је да достави неисправан Производ на следећу адресу: 590 Кингстон Роад, Лондон, СВ20 8ДН, Велика Британија. У случају Клијента који је потрошач, трошак обезбеђивања Производа сноси Продавац, у случају Клијента, који није потрошач, трошкове испоруке сноси Клијент.
 2. ПОСЕБНА ГАРАНЦИЈА ЗАДОВОЉСТВА

  1. Продавац даје посебну гаранцију задовољства, која се састоји у томе да у случају да Клијент није задовољан производом, има право да да понуду за раскид Уговора о продаји. У случају да је Уговор о продаји покривао више од једног производа и Клијент је овлашћен да користи Посебну гаранцију задовољство само у односу на одређене Производе обухваћене овим Уговором, када ће понуда за раскид Уговора о продаји бити само делимична и односиће се само на на такве одређене производе.
  2. Клијент наведен у тачки 7.1. имаће право да користи Посебну гаранцију у року од 21 дана од датума наведеног у тачки 5.4 Уредбе.
  3. Клијент наведен у тачки 7.1. имаће право да користи Посебну гаранцију задовољства само једном у односу на сваки од понуђених производа. Посебна гаранција задовољства односи се само на први купопродајни уговор, чији је предмет био дати производ и не покрива сваки наредни купопродајни уговор, чији је предмет такав производ.
  4. Клијент наведен у тачки 7.1. имаће право да користи Посебну гаранцију задовољства само у случају да су испуњени следећи услови:
   1. Клијент је користио Производ најмање једном;
   2. Клијент је користио Производ у складу са приложеним упутствима за употребу, а посебно није прекорачио препоручене дозе Производа,
  5. За коришћење Посебне гаранције задовољства, Клијент наведен у тачки 7.1. требало би:
   1. доставити релевантну изјаву о намери коришћења Посебне гаранције задовољства путем Контакт обрасца,
   2. путем Контакт обрасца доставити следеће податке: број поруџбине, име и презиме, улица и кућни број, град, поштански број, број телефона наведен приликом наручивања, број банковног рачуна, број купљених пакета, укупан износ куповине, датум испоруке, датум поруџбине, тежина пре третмана, тежина након третмана, број калорија унесених дневно, количина течности која се узима дневно, опис употребе производа, примећени ефекти додатка Само подношење свих горе наведених изјава и попуњавање активности ће бити еквивалентне давању понуде за раскид Уговора о продаји.
  6. Оператер ће у року од 30 дана од дана давања изјава и достављања података из тачке 7.5 анализирати послату понуду и податке и обавестити Клијента о прихватању или одбијању.
  7. У случају да Клијент користи Посебну гаранцију задовољства, Продавац ће вратити Клијенту цену овог Производа, али искључујући трошкове испоруке Производа. У случају да Клијент наведен у тачки 7.1. на основу једног купопродајног уговора, купио више од једног производа, онда ће му Продавац вратити само цену једног артикла производа. Повраћај цене ће се десити у року од 14 дана од обавештења Клијента о прихватању понуде Уговора о продаји.
  8. Одредбе ове ставке се не тичу нити мењају одредбе закона или одредбе Правилника о одговорности Продавца за недостатке таквих ствари.
 3. ОДРИЦАЊЕ ПРАВА СПОРАЗУМА

  1. Потрошач, који је склопио уговор на даљину, може да одустане од уговора у року од 14 календарских дана без навођења разлога и без сношења трошкова, осим трошкова наведених у тачки 9.8 Уредбе. За одржавање рока довољно је послати изјаву пре истека. Изјаву о одустајању од уговора доставити Продавцу директно или преко Оператера. Изјава се може поднети на пример:
   1. писмено на адресу Оператера наведену у Правилнику о уводу; или
   2. електронски путем Контакт обрасца.
  2. Узорак обрасца за одустајање од уговора налази се у прилогу број 2 Закона о правима потрошача и додатно је доступан у тачки 11. Правилника и на сајту Интернет продавнице у обележивачу о одустајању од уговора. Потрошач може користити образац, али није обавезан.
  3. Рок за одустајање од уговора почиње:
   1. за уговор, на основу којег Продавац издаје Производ и дужан је да пренесе право својине на исти (нпр. Уговор о продаји) - од тренутка преузимања Производа у власништво од стране потрошача или трећег лица које он назначи, различито од превозника иу случају уговора, који: (1) обухвата многе Производе, који се испоручују одвојено, у серијама или деловима – од тренутка преузимања последњег Производа у посед, серија или део (2) се састоји у редовном обезбеђивању Производа на одређено време – од тренутка преузимања првог Производа у посед.
   2. за остале уговоре - од дана закључења Уговора.
  4. У случају одустајања од уговора закљученог на даљину, сматра се да уговор није закључен.
  5. Продавац је дужан да потрошачу, одмах, а најкасније у року од 14 календарских дана од дана пријема изјаве потрошача о одустајању од уговора, врати сва плаћања која је сам извршио, укључујући и трошкове испоруке Производа (осим додатних трошкови који произилазе из избора испоруке датог потрошача, који се разликују од најјефтинијег начина испоруке који је доступан у Интернет продавници). Продавац враћа уплату коришћењем истог начина плаћања који користи потрошач, осим ако је потрошач изричито пристао на другачији начин враћања, који не повлачи никакве трошкове. Ако Продавац није предложио да сам преузме Производ од потрошача, може сачекати са враћањем уплата примљених од потрошача до тренутка пријема Производа назад или достављања доказа о слању од стране Потрошача, у зависности од чега јавља раније.
  6. Потрошач је дужан да одмах врати Производ Продавцу, најкасније у року од 14 календарских дана од тренутка када је одустао од уговора, или да га преда лицу које је Продавац овластио на пријем, осим ако је Продавац предложио да он би сам примио Производ. Да би се одржао рок, довољно је да производ пошаљете назад пре него што му истекне. Потрошач може вратити Производ на следећу адресу: 590 Кингстон Роад, Лондон, СВ20 8ДН, Уједињено Краљевство.
  7. Потрошач сноси одговорност за смањење вредности Производа, ако је резултат његовог коришћења на начин који превазилази метод неопходан за препознавање природе, карактеристика и функционисања Производа.
  8. Могући трошкови у вези са одустајањем потрошача од уговора, које је потрошач дужан да плати:
   1. Уколико је потрошач одабрао начин испоруке Производа другачији од најјефтинијег, нормалног начина испоруке у Интернет продавници, Продавац није у обавези да потрошачу врати трошкове који он додатно сноси.
   2. Потрошач сноси директне трошкове повраћаја производа.
   3. У случају Производа, који је услуга, чије је извршење - на изричит захтев потрошача - почело пре истека рока за одустајање од уговора, потрошач, који остварује право на одустајање од уговора. Износ за плаћање се обрачунава сразмерно обиму испуњене накнаде, рачунајући уговором уговорену цену или накнаду. Ако је цена или накнада превисока, основа за израчунавање износа је тржишна вредност испуњене накнаде.
  9. Право на одустајање од уговора закљученог на даљину не служи потрошачу у односу на следеће уговоре:
   1. (1) пружање услуга, ако је Продавац услугу пружио у потпуности на основу изричитог пристанка потрошача, а клијент је пре разматрања обавештен да након њеног испуњења од стране Продавца губи право да одустане од уговора; (2) код којих цена или накнада зависи од флуктуација на финансијском тржишту, које Продавац није у могућности да контролише, а до којих може доћи пре истека рока за одустајање од уговора; (3) код којих је предмет разматрања непрефабриковани Производ, произведен на основу спецификације потрошача или који служи његовим или њеним индивидуализованим потребама; (4) код којих је предмет разматрања Производ који је подложан брзом покварењу или са кратким датумом „употребе пре“; (5) код којих је предмет разматрања Производ који се испоручује у затвореном паковању, који се не може вратити након отварања због здравствене заштите или из хигијенских разлога, ако је паковање отворено након пружања; (6) код којих су предмет разматрања Производи, који након испоруке, с обзиром на њихову природу, постају трајно повезани са другим стварима; (7) код којих су предмет разматрања алкохолна пића чија је цена уговорена при закључењу Уговора о продаји, а до чије одредбе може доћи тек по истеку 30 дана, а чија вредност зависи од кретања на тржишту. , над којима Продавац нема контролу; (8) у којем је потрошач изричито захтевао да га Продавац посети ради хитне поправке или одржавања; ако Продавац додатно пружа друге услуге осим горе наведених, које је потрошач захтевао, или ако Продавац обезбеђује друге производе осим резервних делова неопходних за поправке или радове одржавања у вези са додатним услугама или производима; (9) код којих је предмет разматрања звучни или визуелни снимак, или компјутерски софтвер обезбеђен у запечаћеном паковању, ако је пакет отворен након испоруке; (10) обезбеђивање часописа, периодике или часописа, осим уговора о претплати; (11) закључен путем јавног надметања; (12) за пружање услуга у оквиру смештаја у друге сврхе осим становања, превоза ствари, закупа аутомобила, угоститељства хране, услуга везаних за опуштање, забаву, спортске и културне догађаје, ако је уговором одређен датум или период. пружања услуге; (13) за пружање дигиталног садржаја, који није сачуван на материјалном носачу, ако је испуњење накнаде започето уз изричит пристанак потрошача пре истека рока за раскид уговора и након што га је Продавац обавестио о томе. губитак права на одустајање од споразума.

ONEBRAND TRADING LIMITED
Chytron, 3
Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus
+48 785 678 687
info@healthlabs.shop